معرفي اولويت هاي تحقيقاتي پژوهشگاه شاخص پژوه

 

معرفي اولويت هاي تحقيقاتي پژوهشگاه شاخص پژوه


به استحضار كليه محققين، دانشجويان و متخصصين گرامي مي رساند: پژوهشگاه شاخص پژوه درراستاي عمل به رسالت فني و حرفه اي خود از پژوهش ها و تحقيقات به شرح موضوعات زير حمايت مالي و فني مي نمايد.
*  صنعت ساختمان
*  آينده پژوهي
*  مخاطرات آب و هوايي
*  كارآفريني
*  آمايش سرزمين
*  بيمه، اقتصاد، مديريت ريسك
*  مديريت ريسك و مهندسي زلزله
*  مديريت بحران هاي زيست محيطي
*  شهرهاي خلاق
از علاقه مندان درخواست مي گردد پيشنهادات و سوابق علمي و پژوهشي خود را به آدرس پست الكترونيكي info@bpshakhespajouh.ac.ir ارسال فرمايند.