سلسه گزارش های ارزیابی و پایش شاخص های سند چشم انداز توسعه ایران در افق 1404

 

« سند چشم انداز بیست ساله، مهم ترین و اساسی ترین سند توسعه و تحوّل در نظام جمهوری اسلامی ایران است »
چشم انداز بیست ساله که - پس از انقلاب اسلامی - برای اولین بار در تاریخ ایران تدوین شده، بیانگر افق آینده ای برای کشورمان است که ساخته می شود. به عبارت دیگر، این سند، به آینده، نه به عنوان جایی که ایران به آنجا می رود، بلکه به عنوان جایی که ایرانیان آن را به وجود می آورند، نگاه می کند. بر این اساس، راه هایی که به آینده ختم می شوند، یافتنی نیستند، بلکه ساختنی اند، لذا نگرش به آینده توسعه و پیشرفت در سند چشم انداز، بر پایه تفکر راهبردی پایه ریزی شده و صد البته که می بایست بر پایه برنامه ریزی راهبردی نیز عملیاتی گردد. و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری «سطر سطر آن با محاسبه و کارشناسی تدوین شده و اصلا بلند پروازانه نیست.»
دستیابی به اهداف ترسیم شده در این سند، نیازمند کار و تلاش جدّی و پی گیری مستمر توسط کلیه آحاد جامعه اسلامی است. در بعد دیگر، دستیابی به اهداف چشم انداز نیازمند شکل گیری جنبش اجتماعی و نهضت همگانی است، که به طور قطع قسمت عمده آن از جنس فعالیت های علمی و به زبان دیگر فعالیت های نرم افزاری است؛ چرا که هرگونه تغییر و پیشرفت در جوامع بشری لاجرم دانایی محور است. دراین سلسله گزارشات سعی گردیده است  ضمن مروری   اجمالی برشاخصهای مهم تحقق اهداف سندچشم انداز در کشور به ارزیابی و پایش شاخصهای اهداف مربوطه رادربرنامه پنجساله پنجم توسعه ، پرداخته شود ، تا با ارائه تصویری از وضعیت فعلی در هر یک از  محور های مورد بحث  ، بتواند نگاه تیزبین و مدبرانه سیاستگذاران را معطوف به مواردی نماید که شاید تاکنون یا مدامعان نظرنبوده اساسی نبوده یا حداقل خارج از  دید فرآیندی بوده اند . ازنظربعضی ازصاحبنظران ونخبگان اهداف سند قابل تجزیه به اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیست؛ بلکه باید در مجموع این اهداف مورد ارزیابی قرار گیرد. ازآنجاکه هرگاه قصد ارزیابی نحوه اجرای فرآیندی رادرنظرداشته باشیم  و به دنبال تشخیص تطابق عملکرد با اجزای آن و کشف نارسائی ها ، موانع و مشکلات اجرایی باشیم ، ناگزیر از بررسی اجزای چنین فرآیندی خواهیم بود تا ضمن تعیین شکاف (مثبت  یا منفی) بین گام های هدف و اجرا ،در پی کشف دلایل توفیق یا عدم توفیق و یا به عبارتی موانع پیش روی تحقق اهداف اثرگذار بر اجزاء فرآیند باشیم.

برای دسترسی به فایل کامل گزارش کلیک کنید.

ادامه مطلب