کتاب راهبرد تولید دانش بنیان؛ جایگاه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

عبور از اقتصاد وابسته به «منابع اولیه» و متکی بر «فروش مواد خام» و «کم آوری شده»، تنها از مسیر اقتصاد نوآور و تولید دانش بنیان میسر است. به ویژه برای اقتصاد کشورمان که «الهام بخشی در جهان اسلام» و «برخورداری از دانش پیشرفته» را هدف قرار گرفته است.
در شرایطی که تحریم های اقتصادی علیه کشورمان شدت یافته است، توجه بیشتر به شرکت های دانش بنیان و کمک به توسعه و ارتقاء توانمندی آنها، با هدف رهایی از فروش منابع طبیعی کشور و حرکت به سمت «تولید دانش بنیان» بیش از پیش ضرورت می یابد. به عبارت دیگر، راه «جهاد اقتصادی» و «اقتصاد مقاومتی»، از مسیر «اقتصاد و تولید دانش بنیان» می گذرد. این کتاب با محوریت بیانات رهبر فرزانه انقلاب در دیدار «شرکت ها و فعالات تولید دانش بنیان» تهیه شده است.


برای دریافت فایل کتاب کلیک کنید.