جايگاه پژوهشگاه شاخص پژوه در نظام هاي رتبه بندي بين المللي دانشگاه ها و مؤسسات علمي جهان


1- نظام رتبه بندي دانشگاهي مولتي رنكينگ (U-Multirank)

در اين نظام رتبه بندي چند بعدي، موسسات آموزش عالی بر مبناي فعالیت هاي اصلي آنها شامل 1. تدریس و یادگیری، 2.تحقیق و پژوهش، 3. انتقال دانش، 4. وجهه بین المللی و 5. شاخص هاي منطقه اي دسته بندي مي شوند.  فعاليت اين نظام رتبه بندي كه بر اساس برنامه اراسموس كميسيون اروپايي و زير نظر چند پروفسور از دانشگاه هاي معتبر هلند و آلمان طراحي و هدايت مي شود، از سال 2014 آغاز شده است. از سال 2017 حدود 18 دانشگاه ايران به عنوان بخشي از مؤسسات عالي معتبر جهان در اين نظام رتبه بندي ثبت شده اند. در سال 2018 دانشگاه هاي معتبر ايران در اين ليست به 21 مورد افزايش يافته ولي در سال 2019 ليست دانشگاه ها به 19 مورد كاهش پيدا كرده است. در همه اين سال ها پژوهشگاه شاخص پژوه عضو ثابت ليست رتبه بندي جهاني بوده است. جايگاه شاخص پژوه در بين 19 دانشگاه ايران به شرح تصوير زير است:


2- نظام رتبه بندي آموزش عالي تايمز (THE-Times)

اين نظام رتبه بندي از سال 2004 و بر مبناي داده های علمي و پژوهشي تمامي موسسات آموزش عالی در جهان فعاليت خود را آغاز كرده است كه شامل ارائه اطلاعات عملکرد دقیق تمامي زمینه های اصلی فعالیت و معيارهاي كليدي عملكرد مؤسسات مي باشد. در سال 2010 با همكاري مؤسسه تامسون رویترز روش شناسي جديدي در رتبه بندي دانشگاه ها و مجامع آموزش عالي به كار گرفته است كه شامل 5 محور اصلي 1. آموزش و محيط يادگيري، 2. تحقيق و پژوهش، 3. استناد و تأثير پژوهش، 4. وجهه بين المللي منابع انساني و 5. درآمد صنعتي ناشي از انتقال دانش مي باشد. در طي چند سال اخير حدود 74 مؤسسه و دانشگاه برتر ايراني در اين سامانه ثبت شده اند كه از جمله آنها مي توان به پژوهشگاه شاخص پژوه اشاره كرد. معمولاً هر سال 1000 دانشگاه نخست جهان توسط اين نظام رتبه بندي معرفي مي شوند. كه در سال 2019 از ميان 74 دانشگاه ايراني ياد شده حدود 29 مورد در ليست ياد شده قرار گرفته اند. جايگاه شاخص پژوه در بين 74 دانشگاه ايران به شرح تصوير زير است:3- نظام رتبه بندي وبسايت هاي مراكز پژوهشي رنكينگ وب (Ranking Web)

اين نظام رتبه بندي در واقع به طبقه بندي مراكز پژوهشي و تحقيقاتي دنيا مي پردازد و محورهاي اصلي ارزيابي آن شامل مشاهده و دسترس پذيري آنها در Google-Scholar و تعداد مقالات و ارجاعات علمي آنها مستخرج از پايگاه علمي Scimago مي باشد. فعاليت اين نظام رتبه بندي توسط بزرگترين مركز تحقيقاتي اروپا با عنوان CSIS واقع در كشور اسپانيا و از سال 2004 آغاز شده است. طبق آخرين نسخه اين رتبه بندي در سال 2018 حدود 72 مركز پژوهشي ايران در سامانه رتبه بندي ثبت شده اند كه يكي از آنها پژوهشگاه شاخص پژوه است. جايگاه شاخص پژوه در بين 72 مركز پژوهشي ايران به شرح تصوير زير است:


 

ادامه مطلب