قابل توجه پژوهشگران مقطع دكتري (By Research)

به اطلاع پژوهشگران گرامي مي رساند، يكي از شروط اساسي براي اخذ مجوز برگزاري جلسه دفاع نهايي رساله دكتري در سيستم پژوهش محور:

پذيرش چاپ 2 مقاله به زبان فارسي مستخرج از رساله در مجلات كشور با درجه علمي- پژوهشي از وزارت علوم تحقيقات وفناوري علاوه بر پذيرش و چاپ يك مقاله مستخرج از رساله به زبان انگليسي در مجلات ISI معتبر و غيرپولي از ناشران معروف در زمينه تخصصي دكتري( مثلاً در زمينه هاي مرتبط با مديريت و مهندسي همچون  ( Ebsco ، Springer ، Science Direct ، Emerald  ، Elsevier ) مي باشد.

توجه:

1. هر سه مقاله فوق الذكر از نظر محتوا متفاوت با يكديگر بوده و هر سه از رساله دكتري مستخرج شده باشند.
2. فقط اسامي دانشجو، اساتيد راهنما، اساتيد مشاور به ترتيب و با ذكر Affiliation  پژوهشگاه در هر سه مقاله ذكر شده باشند.
3. مقالات فارسي و انگليسي فوق الذكر قابل جايگزيني با يكديگر نمي باشند.
مسئوليت نظارت و كنترل موارد فوق در ابتدا به عهده اساتيد محترم راهنما و سپس به عهده مديركل محترم پژوهش و فناوري بوده و ارائه مجوز برگزاري جلسه دفاع نهايي رساله براساس آن توسط مديريت محترم پژوهش و فناوري مي باشد.


با سپاس
معاون پژوهش و فناوري

7 دی ماه 1395