طراحی الگوی توانمند سازی زنان در بلایای طبیعی

عنوان: طراحی الگوی توانمند سازی زنان در بلایای طبیعی

مقطع: دکتری پژوهش محور
رشته: مدیریت بحران
اساتید راهنما: دکتر امیر محمودزاده و دکتر محمد مهدی رشیدی
استاد مشاور: دکتر حسن بیک محمدی
دانشجو: اعظم افشاری پوردانش آموخته  پژوهشگاه شاخص پژوه

چکیده

پژوهش انجام شده در پژوهشگاه شاخص پژوه به منظور طراحی الگوی توانمندسازی زنان در بلایای طبیعی انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته ( کمی و کیفی ) می باشد. در مرحله کیفی جامعه آماری شامل مسئولین ارشد و اساتید دانشگاهی مرتبط با مدیریت بحران می باشند که در زمینه بلایای طبیعی دارای تجربه آکادمیک و عملیاتی هستند. خبرگان بر اساس روش دسترسی و اشباع انتخاب گشتند ( 15 نفر). ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل از میانگین و انحراف معیار استفاده نمودیم و روایی آن به لحاظ بهره گیری از مدل ها و مبانی علمی و نظر استاد راهنما  بصورت محتوایی تایید گشت. که اطلاعات به صورت تحلیل مضمون ترکیبی تحلیل شد. در مرحله کمی جامعه آماری شامل 1651884 نفر از زنان شهرستانهای اصفهان ، دهلران ،بم ،بجنورد و گرگان به عنوان نمایندگان استانهای شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکزی انتخاب شدند و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 380 نفر که با روش نمونه-گیری تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 78/0 محاسبه شد. براساس پیشینه پژوهش و تمرکز بر مبانی نظری و مطالعه ادبیات تحقیق شاخص های اولیه مرتبط با توانمند سازی زنان در بلایای طبیعی استخراج گردید سپس به منظور سنجش شاخص های مهمتر و تعیین مؤلفه های توانمندسازی از نظر خبرگان در سه مرحله استفاده گردید که در مرحله سوم بوسیله پرسشنامه محقق ساخته نظر سنجی صورت گرفت در نتیجه این مراحل دلفی و با استفاده از انحراف معیار و میانگین پنج مؤلفه کلیدی توانمندسازی زنان در بلایای طبیعی با شاخص های مرتبط تعیین شدند. همچنین با توجه به آزمون Tو ضریب همبستگی R مؤلفه¬های توانمند-سازی زنان در بلایای طبیعی همراه با الویت هر یک مشخص گردید و ایجاد اشتغال مناسب برای زنان ، بالابردن سطح آگاهی و دانش آنان و مشارکت آنها در پروسه تصمیم گیری از جمله پیشنهادات محقق به کسانی است که در این راستا در آینده اقدام به تحقیق می نمایند.

واژگان کلیدی: توانمندسازی، بلایای طبیعی، توانمندسازی زنان، اشتغال، دانش، مهارت،شایستگی

 

ادامه مطلب