تحلیل ساختمانهای بتنی مسلح خمشی وارائه مدل رفتار تیرها برای انواع خاک

عنوان: تحلیل ساختمانهای بتنی مسلح خمشی وارائه مدل رفتار تیرها برای انواع خاک با در  نظرگرفتن اثر اندر کنش خاک و سازه         

مقطع: دکتری پژوهش محور
رشته: عمران گرایش زلزله
استاد راهنما: دكتر غلامرضا نبی بید هندی
دانشجو: سيد ابوالفضل میربابائی دانش آموخته  پژوهشگاه شاخص پژوه

با توجه به بررسی اثر انعطاف پذیری خاک برای انواع سازه ها و پلها و ریل های راه آهن و سازه های مدفون و سدها و تونلها و.... و در نظر گرفتن اثر مثبت اثر اندر کنش خاک و سازه در هیچ یک از تحقیقات انجام پذیرفته به صورت خاص برای ترسیم طیف رفتار تیرها و ستونهای سازه های بتنی مسلح خمشی اقدامی صورت نگرفته است . در این تحقیق تلاش برای تعریف یک طیف رفتاری برای ستونهای ساختمانهای بتنی مسلح خمشی در شرایط در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه و مقایسه آن برای حالتی که خاک صلب فرض می شود می باشد . درسالهاي اخيرروشهاي مختلفي براي تعيين آسيب پذيري ونيز مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي فولادي وبتني مسلح بسط و توسعه يافته است. نكته اي كه دراكثرموارد از ديدمقاوم سازان لرزه اي دورمانده است اثر انعطاف پذيري خاك تكيه گاه ساختمان بر نحوه مقاوم سازي آن و حتي شدت وتوزيع آسيب پذيري بين اجزاي باربر ساختمان مي باشد. لذا در اين تحقيق سعي شده است اثر انعطاف پذيري خاك تكيه گاه  ساختمان بر نحوه مقاوم سازي بنا در نظر گرفته شود و اثرات آن بررسي شود .
مراحل مختلف تحقيق به صورت زير مي باشد :
-  مرحله اول :پردازش اطلاعات مورد قبول در موضوع مورد نظرونحوه مدلسازي خاك .
- مرحله د وم : كنترل و بررسي بناها بوسيله نرم افزاز sap  2000  به صورت در نظر گرفتن خاك به عنوان فنرهايي با سختي  كه به صورت سختي انتقالي و چرخشي مي باشد و اثرآن بر تعديل نيروهاي زلزله وارد بر اعضاي سازه اي بنا. 
دراين تحقيق با مدلسازي خاك به صورت فنرهايي با سختيk ميزان اثرآن در استهلاك انرژي زمين لرزه براي نسبتهاي مختلف سختي خاك و سازه و سيستم باربر جانبي مختلف در ساختمان تعيين مي گردد .
البته ذكر اين نكته ضروري است كه سعي شده حالات مختلف نوع خاك وشتاب ثقل زمين درزمان وقوع زلزله براي ساختمانهاي چهار طبقه و هشت طبقه و دوازده طبقه در نظر گرفته شود .به اين ترتيب سناريوي صحيح تري براي نحوه مقاوم سازي ( تعيين اجزايي كه به مقاوم سازي نياز دارند ) بدست مي آيد و ايمني ساختمان به طرز مطمئن تري تأمين مي گردد . هدف اصلي تعيين محدوده اي از عوامل مؤثر (سختي خاك و سازه و نوع سيستم باربر) است كه درآن براي تعيين صحيح راه حل مقاوم سازي لرزه اي بايد اثر انعطاف پذيري خاك را به حساب آورد .

ادامه مطلب