ارائه الگوی بهبود منابع انسانی در سازمان بر اساس تفکر استراتژیک استراتژیهای دانش سازمانی

عنوان: ارائه الگوی بهبود منابع انسانی در سازمان بر اساس تفکر استراتژیک استراتژی های دانش سازمانی

و استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور)

مقطع: دکتری پژوهش محور
رشته:  مدیریت منابع انسانی
استاد راهنما: دکتر ایرج سلطانی
دانشجو: یاسر مدنی دانش آموخته  پژوهشگاه شاخص پژوه

چکیده

منابع انسانی یکی از مهم‌ترین نیرو‌های هر سازمان است که نقش مؤثری در عملکرد آن سازمان ایفا می‌کند. از این‌رو، توسعه منابع انسانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در طی دهه‌های اخیر در کشورهای پیشرفته و هم‌چنین کشورهای جهان سوم مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو در این مطالعه نیز الگوی بهبود منابع انسانی از طریق توانمندسازی منابع انسانی، توسعه تفکر استراتژیک و مدیریت دانش سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور هدف اصلی قرار گرفته است.  جامعه آماری این مطالعه شامل 900 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان امور مالیاتی و موسسات تابعه می‌باشد که از این تعداد 270 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار تحقیق در این مطالعه نیز شامل سه پرسشنامه تفکر استراتژیک، دانش سازمانی و استراتژی‌های توانمندسازی است و نتایج نیز با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و لیزرل و بر اساس معادلات ساختاری بدست آمده است. بر اساس نتایج بدست‌آمده، رابطه معنی‌داری بین توانمندسازی منابع انسانی، توسعه تفکر استراتژیک و دانش سازمانی با بهبود منابع انسانی برقرار است و تفکر سیستمی، دانش صریح و ارزیابی عملکرد از اثرگذارترین مؤلفه های این عوامل هستند.

واژگان کلیدی: بهبود منابع انسانی، توانمندسازی منابع انسانی، تفکر استراتژیک، دانش سازمانی، سازمان امور مالیاتی کشور


 

ادامه مطلب