ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب

محققان پژوهشگاه شاخص پژوه در راستای اجرای سیاست های کلی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران موفق به طراحی مدل نوین ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب و همزمان زلزله و حریق شدند.
دکتر امیر محمودزاده، رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه در خصوص اهداف این پروژه تحقیقاتی دکتری تقاضا محور گفت : این مدل به منظور انجام مطالعات لازم برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ارائه شده است و نتایج آن می تواند در تدوین و ارائه الگوهای نظری موثر و راهکارهای علمی در راستای کاهش آسب پذیری برنامه ریزی شده در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود : این مدل با عنایت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه های علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی و در راستای پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور طراحی و در مناطق 1 و 6 شهرداری شیراز به عنوان نمونه ای قابل تعمیم به کل شهرهای کشور اجرا گردیده است.
گفتنی است این پژوهش دکتری توسط سرکار خانم لیلا عشرتی با راهنمایی دکتر امیر محمودزاده از اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه انجام شد

ادامه مطلب