آشنایی با مفهوم ژئوپلتیک

 

جفري پارکر ژئوپليتيک را ارزيابي فضايي روابط بين الملل تعريف مي کند .ژنرال فرانسوي، پيرگالوا، نويسندة اثري با عنوان ژئوپليتيك راههاي رسيدن به قدرت، منتشر در سال 1990، ژئوپليتيك را چنين تعريف مي كند: ژئوپليتيك يعني مطالعة نحوة ارتباط بين هدايت سياسي يك قدرت با برد بين المللي و چهارچوب جغرافيايي عملكرد آن.»
سوآت ايلهان نيز در مورد ژئوپليتيك معتقد است: «ژئوپليتيك رابطة ميان قدرت (كنوني و آينده) و هدف را – در ميدان سياست – بر مبناي جغرافياي طبيعي و سياسي بررسي مي كند. ژئوپليتيك جهت دهيِ تمامي عناصر قدرتي را بر اساس پهنه و داده هاي جغرافيايي بر روي سياست آشكار مي كند. ژئوپليتيك يعني پويايي جغرافيا به واسطة تمامي عناصر آن و نتيجه بخشي همة اين عناصر وقتي كه به آنها ارزش مي دهيم. ژئوپليتيك كانون قدرت جهاني و منطقه اي را بر روي جغرافياي طبيعي و به عبارتي بر روي پهنة جغرافيا به صورت متقابل مورد ارزيابي قرار مي دهد و در ميدان سياست، رابطة ميان قدرت و هدف را برقرار مي كند. و زمينة سياست امنيتي و ترقي يك دولت، گروهي از دولت ها و يا يك منطقه را تشكيل مي دهد.»
اسپايکمن نيز از ژئوپليتيک تعريفي اينچنين ارائه مي کند: ژئوپليتيک يعني برنامه ريزي براي سياست هاي امنيتي يک کشور با توجه به پديده هاي جغرافيايي. کالين. اس. گرِي «ژئوپليتيک را ارزيابي و تطبيق فضايي روابط بين الملل تعريف مي کند». هاگ. فِرينجن نيز از ژئوپليتيک تعريفي اينچنين دارد «ژئوپليتيک به عنوان يک دانش، تأثير جغرافيا را بر شخصيت سياسي کشور، تاريخ آن، موسسات و بويژه روابط آن را با ديگر کشور ها مورد بررسي قرار مي دهد» برادن كاسلن و فرد شِلي نيز ژئوپليتيك را مطالعه روابط بين الملل و زد و خوردهاي مبتني بر يك فضاي جغرافيايي مي داند .
تعريف کلی از ژئوپليتيك:
«ژئوپليتيك (Geopolitics) مخفف Geographical Politics و به معني سياست جغرافيايي است و به مطالعة تأثير عوامل محيطي و جغرافيايي بر سياست و تصميمات سياسي مي پردازد. به عبارت ديگر ژئوپليتيك يعني سياست (غالباَ سياست خارجي) برگرفته از جغرافيا.

ادامه مطلب