برگزاری همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران، چالش ها و راهکارها به همت انجمن آمایش سرزمین

همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران، چالش ها و راهکارها در مورخ 1396/09/19 به همت انجمن آمایش سرزمین ایران و مرکز کارآفرینی شاخص پژوه با حضور برجسته ترين اساتيد علم جغرافيا و منابع آب برگزار گردید.

در این همایش که با هدف شناسایی زمینه ها، ظرفیت ها، چالش ها و اولویت های توسعه اقتصادی دریایی ایران، تدوین چشم اندازها، سیاست ها، راهبردها و برنامه های توسعه اقتصاد دریایی، گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور، شناسایی و ارائه ایده ها، طرح ها و تجارب ویژه دریایی، تزریق فرهنگ کارآفرینی در همه زمینه ها، شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در سواحل دریایی ایران و ... برگزار گردیدجغرافیدانان و برنامه ریزان بزرگ کشور حضور داشتند. امیر دریادار سیاری، دکتر حافظ نیا، دکتر کردوانی، دکتر کهرم، دکتر شفقی، دکتر رامشت، دکتر پاپلی یزدی و ... با ارائه سخنرانی به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.

    

ادامه مطلب