در همایش آموزه های پلاسکو مطرح شد: لزوم تأسیس وزارتخانه شرایط اضطراری

دکتر امیر محمودزاده، رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران در همایش آموزه های پلاسکو  بر لزوم تأسیس وزارتخانه  شرایط اضطراری تأکید کردند.

رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران در این همایش گفت: در شهر تهران 240 ساختمان مشابه پلاسکو و نیز 7000 ساختمان پرخطر داریم. در حادثه ساختمان پلاسکو که در 30 دی ماه سال گذشته اتفاق افتاد مقام معظم رهبری  تنها کسی بودند که با پیامشان توانستند این حادثه را مدیریت کنند همانند زلزله کرمانشاه.
در کشور ما مدیریت بحران دارای ساختار نظام مندی نیست دلیل آن هم این است که سازمان مدیریت بحران از نظر قانونی ساقط است و مجلس شورای اسلامی پس از 2 بار تمدید هنوز مصوبه ای برای تائید آن نداده است و بودجه های این سازمان برای جاهای دیگر استفاده می شود. ساعت 7:30 تا 8 صبح که جرقه های اولیه حریق در پلاسکو جدی گرفته نشد و تا ساعت 10 هنوز عمق فاجعه درک نشده بود و نتوانسته بودیم 4 کار اول را به عنوان مدیر بحران انجام دهیم. گام اول تخلیه اضطراری جمعیت و بسته شدن فضای ورود برای افراد جدید بود که انجام نشد. هر کدام از نیروهای امدادی از به صورت متفرق کار می کنند و زیر نظر وزارتخانه شرایط اضطراری نیستند.
انجمن آمایش سرزمیندر طی مدت فعالیت خود انتشارات، طرح ها و پروژه های مربوط به حوادث طبیعی و انسان ساخت مانند زلزله بم، آتش سوزی ها، سیل ها و .... داشته است.

ادامه مطلب