دومین همایش رویکردهای آمایش سرزمین در ایران در 10 و 11 بهمن ماه 1396

انجمن آمایش سرزمین ایران دومین همایش رویکردهای آمایش سرزمین در ایران را در مورخ 10 و 11 بهمن ماه 1396 با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار نمود.

ادامه مطلب