چشم انداز اقتصاد جهان 2050

گزارش حاضر پیش بینی واحد اطلاعات مجله اکونومیست از چشم انداز اقتصادی جهان تا سال ۲۰۵۰ می باشد. اقتصاد جهان تا سال۲۰۵۰ ، شاهد تغییرات عمدهای در ترکیب قدرتهای برتر اقتصادی دنیا خواهد بود. مقایسه ی تولید ناخالص داخلی اسمی کشورها نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰، اقتصاد چین بزرگترین اقتصاد جهان است و بعد از آن آمریکا، هند و اندونزی قرار دارند. بر طبق پیش بینی های بلندمدت اکونومیست، در سال ۲۰۵۰ در بین ۱۰ اقتصاد برتر، کشورهای توسعه یافته ی غربی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه به جایگاه پایینتری نسبت به جایگاه کنونی خود خواهند رسید و کشورهای در حال توسعه ای مانند هند، اندونزی، برزیل و مکزیک به مراتب بالاتری صعود می کنند. همچنین کشورهای ایتالیا و روسیه در بین ۱۰ اقتصاد برتر حضور نخواهند داشت. این گزارش نشان میدهد که کشورهای منطقه ی آسیا همچنان به رشد افزایشی خود ادامه میدهند، و سهم کشورهای آسیایی از تولید ناخالص جهانی در سال۲۰۵۰ به ۵۳ درصد میرسد. بر طبق این پیش بینی ، در سال ۲۰۵۰ ثروت هر کدام از سه اقتصاد برتر دنیا یعنی چین، آمریکا و هند بیشتر از مجموع ثروت ۱۰ اقتصاد برتر دیگر خواهد بود که این موضوع حاکی از نقش پررنگتر کشورهای چین و هند در مسائل بین المللی خواهد بود.

دانلود رایگان و کامل گزارش

ادامه مطلب