پژوهشکده علوم پزشکی و بهداشت

بحران های طبیعی در زمره منحصر به فرد ترین و اضطراری ترین شرایطی هستند که بشرهمواره نیاز به رویارویی مناسب با آنها دارد، لذا مدیریت این بحران ها سازمانهای زیادی را درگیر می نماید از آنجا که موضوع بهداشت و سلامت در این گونه موقعیت ها از حساسیت ویژه ای برخوردار است و نظر به اینکه دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عنوان پرچم دار نظام سلامت مسئولیت این مهم را به عهده دارند ، همکاری های تنگاتنگ با مراکز پژوهشی متخصص در مدیریت بحران های طبیعی مانند پژوهشگاه شاخص پژوه بسیار لازم و حائز اهمیت می باشد.