انجمن آمایش سرزمین ایران

دکتر محمد حسین رامشت : آرمان گرايي يكي از مباحث ديرينه بشري است كه تحت عناوين مدينه فاضله، اتوپيا، ناكجا ابادي و... در مباحث فلاسفه ، معماران، جامعه شناسان وتاريخ دانان قابل رديابي است اين مفهوم در دانش جغرافيا تحت عنوان آمايش سرزمين مطرح شده وبا تأكيد بر ساختار هاي فيزيكي وفضايي سعي در تحقق ابعاد ديگر اين مفهوم در فضاي كالبدي آرماني دارند. در اين مقوله مفاهيمي چون چشم انداز سند، راهبردي و... شكل گرفته ومدل هاي خاصي نيز براي اجراي ان ارائه مي شود.
1