کارآفرین شو

 

 

 

 

 

 

 

 

تحول  آفرینان

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مردم نهاد مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

اندیشه سازان افق ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 

انجمن آمایش سرزمین ایران

انتشارات

ليست كتب منتشر شده توسط پژوهشگاه شاخص پژوه

 

 

رديف

نام كتاب رديف نام كتاب رديف نام كتاب
1  72ساعت اول وقوع بلاياي طبيعي  17 استاندارد مديريت بحران راهنما و اجراي مناسب  33 مباني برنامه ريزي و طراحي شهر امن از منظرمديريت بحران
2 هنگام زلزله چه بايد كرد؟  18 استاندارد مديريت تداوم كسب و كار  34 ضوابط مديريت بحران در معماري ساختمان
3 برنامه ريزي محيط زيست شهري   19 ايمني مساجد  35  كاربرد تكنيك ها و مدل ها در برنامه ريزي مديريت توريسم
4 آشنايي با مفاهيم مديريت بحران  20 با زلزله بيشتر آشنا شويم  36 گردشگري سلامت
5 واژه نامه تخصصي مديريت بحران   21 بحران و مديريت بحران  37 مطالعات خدمات جنبي پروژه هاي بهسازي لرزه اي
6 سفر به هند  22 برنامه ريزي طرحهاي اكوتوريسم  38 مفاهيم GIS
7 آيين نامه الزامات مديريت بحران در طراحي الزامات قطار شهري  23 مديريت بحران و امنيت شهري  39 برگزيده اي از مسائل مقاومت مصالح
8 اصول و متون مديريت در اسلام  24 تكنولوژي و آزمايشات بتن  40 سامانه هاي اعلام خطر اضطراري و مخابرات داخلي در ساختمان ها
9 آزمايشات غير مخرب بتن  25 واكاوي تجربيات زلزله (اهر،ورزقان،هريس)  41 پژوهش محوري در روش هاي تحقيق با نگرشي بر تجاري سازي ايده ها
10 آزمايشات صحرايي مكانيك خاك  26 فرهنگ توصيفي مديريت بحران  42 دستورالعمل ارزيابي لرزه اي ساختمان ها براساس آيين نامه كانادا
11 آزمون فرضيه هاي پژوهش با استفاده از Spss  27 دستورالعمل ارزيابي لرزه اي  43 توسعه پايدار شهري - چارچوب و پيش نويس هاي ارزيابي محيط زيست ( جلد اول )
12 مديريت بحران در مدرسه  28 آينده پژوهي  44 crisis management
13 ارزيابي سريع آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بنايي  29 روش شناسي آينده نگاري  45 فرهنگ ناقص
14 مديريت بحران در خانه  30 مهمترين رصد خانه هاي علم و فناوري  46 مديريت بحران و امنيت شهري
15 آشنايي بامديريت بحران  31 روشهاي تحليل آينده با رويكردي راهبردي  47 مديريت بحران در مدرسه
16 استاندار مديريت كيفيت مديريت بحران  32 سنجش از دور در مطالعات منابع زمين  48  مديريت بحران در خانه
           
           
           
           
           

 


پژوهش و تدوین:
دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
دکتر فاطمه وثوقی


 تالیف: دکتر امیر محمودزاده، مهندس شهرام شاکریان، زهرا شاهقلی قهفرخی


پدیداورندگان: دکتر سعید خزایی، دکتر امیر محمود زاده

1 2 3