انتشارات پژوهشگاه شاخص پژوه

پایگاه داده های زاینده رود

پایگاه داده های زاینده رود

ادامه مطلب>>
مهارت های کلیدی پژوهش در تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری

مهارت های کلیدی پژوهش در تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری

ادامه مطلب>>
علم و فناوری در چین

علم و فناوری در چین

ادامه مطلب>>

اصول و متون مدیریت در اسلام

اصول و متون مدیریت در اسلام

ادامه مطلب>>
نظریه های رهبری معاصر

نظریه های رهبری معاصر

ادامه مطلب>>
الجدید فی المحادثة العربیة

الجدید فی المحادثة العربیة

ادامه مطلب>>

پسماندهای بیمارستانی و روش های تصفیه آن

پسماندهای بیمارستانی و روش های تصفیه آن

ادامه مطلب>>
مفاهیم گردشگری شهری

مفاهیم گردشگری شهری

ادامه مطلب>>
برنامه ریزی محیط زیست شهری

برنامه ریزی محیط زیست شهری

ادامه مطلب>>

کار آفرینی در ورزش

کار آفرینی در ورزش

ادامه مطلب>>
مسائل و مشکلات حقوق جهانگردی در ایران

مسائل و مشکلات حقوق جهانگردی در ایران

ادامه مطلب>>
ویژگی ها، اهداف و راهبردهای سند چشم انداز بیست ساله کشور

ویژگی ها، اهداف و راهبردهای سند چشم انداز بیست ساله کشور

ادامه مطلب>>

فرهنگ ناقص

فرهنگ ناقص

پژوهش و تدوین:
دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
دکتر فاطمه وثوقی

ادامه مطلب>>
روش های تحلیل آینده با رویکردی راهبردی

روش های تحلیل آینده با رویکردی راهبردی

 تالیف: دکتر امیر محمودزاده، مهندس شهرام شاکریان، زهرا شاهقلی قهفرخی

ادامه مطلب>>
مهمترین رصدخانه های علم و فناوری

مهمترین رصدخانه های علم و فناوری

پدیداورندگان: دکتر سعید خزایی، دکتر امیر محمود زاده

ادامه مطلب>>