ایجاد دانشگاه مدیریت بحران در کشور ضروری است

ایجاد دانشگاه مدیریت بحران در کشور ضروری است

ادامه مطلب>>
جايگاه پژوهشگاه شاخص پژوه در نظام هاي رتبه بندي بين المللي دانشگاه ها و مؤسسات علمي جهان

جايگاه پژوهشگاه شاخص پژوه در نظام هاي رتبه بندي بين المللي دانشگاه ها و مؤسسات علمي جهان

ادامه مطلب>>
چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی برگزار شد

چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی برگزار شد

ادامه مطلب>>

بازتاب موفقیت پژوهشگاه شاخص پژوه در خبرگزاری ها

بازتاب موفقیت پژوهشگاه شاخص پژوه در خبرگزاری ها

ادامه مطلب>>
                                  وضعیت شاخص‌های پژوهشی در جهان

وضعیت شاخص‌های پژوهشی در جهان

ادامه مطلب>>
بررسي افزايش رخداد زلزله ها همزمان با بارش هاي ناهنجار فروردين 1398

بررسي افزايش رخداد زلزله ها همزمان با بارش هاي ناهنجار فروردين 1398

ادامه مطلب>>

چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی

چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی

ادامه مطلب>>
از متخصصان در مدیریت سیل استفاده نمی‌شود

از متخصصان در مدیریت سیل استفاده نمی‌شود

خطر در کمین اهواز است

ادامه مطلب>>
برخی از مهمترین آموزه های سیلاب های اخیر در کشور

برخی از مهمترین آموزه های سیلاب های اخیر در کشور

ادامه مطلب>>

انتشار شماره 11 فصلنامه شاخص کارآفرینی

انتشار شماره 11 فصلنامه شاخص کارآفرینی

ادامه مطلب>>
مهر تأیید سازمان امور دانشجویان بر مدارک‌ دانش‌آموختگی شاخص‌پژوه

مهر تأیید سازمان امور دانشجویان بر مدارک‌ دانش‌آموختگی شاخص‌پژوه

ادامه مطلب>>
تأئید مدرک دانشجوی دیگری از رشته بازسازی پس از سانحه پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک دانشجوی دیگری از رشته بازسازی پس از سانحه پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

ادامه مطلب>>

تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان  وزارت علوم

ادامه مطلب>>
ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب

ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب

برای اولین بار در کشور

ادامه مطلب>>
تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان  وزارت علوم

ادامه مطلب>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19