تماس با ما
آدرس 1: اصفهان - خيابان علامه اميني شرقي - شماره 357                                          آدرس 2 : اصفهان - دانشگاه اصفهان - پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه
تلفن: 5-32616243-031   تلفن: 36701031-031
نمابر: 32616246-031   نمابر: 37932608-031
كدپستي: 49191-81589   کد پستی دانشگاه اصفهان: 81746-73441
صندوق پستي: 1537-81655   صندوق پستی پژوهشگاه شاخص پژوه: 138-81745
info@spri.ir www.spri.ir

  

آدرس 3: ....
تلفن: 
نمابر: -
كدپستي