پایان نامه

طراحی مدل فعالیت گردشگری دهکده فرهنگی- تفریحی چادگان با رویکرد آینده نگری

طراحی مدل فعالیت گردشگری دهکده فرهنگی- تفریحی چادگان با رویکرد آینده نگری

ادامه مطلب>>More>>
مدل سازی روابط ساختاری ساختار سازمانی، پتانسیل انگیزشی شغلی  و بی تفاوتی سازمانی

مدل سازی روابط ساختاری ساختار سازمانی، پتانسیل انگیزشی شغلی و بی تفاوتی سازمانی

ادامه مطلب>>More>>
ارائه مدل مديريت دانش با رويکرد قابليت يادگيري سازماني (مطالعه موردي: شهرداري اصفهان)

ارائه مدل مديريت دانش با رويکرد قابليت يادگيري سازماني (مطالعه موردي: شهرداري اصفهان)

ادامه مطلب>>More>>

دستورالعمل طراحی سازه های حساس ایستگاه های زمینی  محموله های فضایی

دستورالعمل طراحی سازه های حساس ایستگاه های زمینی محموله های فضایی

ادامه مطلب>>More>>
پهنه بندی ریسک پذیری فضای شهری در ارتباط با مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر نجف آباد)

پهنه بندی ریسک پذیری فضای شهری در ارتباط با مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر نجف آباد)

ادامه مطلب>>More>>
ارائه الگوی زیست پذیرشهری با رویکرد آینده پژوهی(مطالعه موردی شهر زنجان)

ارائه الگوی زیست پذیرشهری با رویکرد آینده پژوهی(مطالعه موردی شهر زنجان)

ادامه مطلب>>More>>

ارائه مدل مدیریت بحران در اجرای پروژه‌های خارج از کشور براي دستيابي به كلاس جهاني سازمان‌ها

ارائه مدل مدیریت بحران در اجرای پروژه‌های خارج از کشور براي دستيابي به كلاس جهاني سازمان‌ها

ادامه مطلب>>More>>
مدل توسعه منابع انسانی قوه قضاییه با رویکرد آینده پژوهانه

مدل توسعه منابع انسانی قوه قضاییه با رویکرد آینده پژوهانه

ادامه مطلب>>More>>
طراحی مدل  عوامل سازمانی موثر بر  بهره وری منابع انسان در دانشگاه پیام نور استان تهران

طراحی مدل عوامل سازمانی موثر بر بهره وری منابع انسان در دانشگاه پیام نور استان تهران

ادامه مطلب>>More>>

طراحی الگوی توانمند سازی زنان در بلایای طبیعی

طراحی الگوی توانمند سازی زنان در بلایای طبیعی

ادامه مطلب>>More>>
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺣﺎدﺛﻪ  (ICS)  در ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﺪارس شهر ﺳﻤﯿﺮم

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺣﺎدﺛﻪ (ICS) در ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﺪارس شهر ﺳﻤﯿﺮم

ادامه مطلب>>More>>
ارايه الگويي براي توسعه عملكرد شغلي درسازمان تامين اجتماعي مورد مطالعه استان مازندران

ارايه الگويي براي توسعه عملكرد شغلي درسازمان تامين اجتماعي مورد مطالعه استان مازندران

ادامه مطلب>>More>>

تحلیل ساختمانهای بتنی مسلح خمشی وارائه مدل رفتار تیرها برای انواع خاک

تحلیل ساختمانهای بتنی مسلح خمشی وارائه مدل رفتار تیرها برای انواع خاک

ادامه مطلب>>More>>
   ارائه الگوی بهبود منابع انسانی در سازمان بر اساس تفکر استراتژیک استراتژیهای دانش سازمانی

ارائه الگوی بهبود منابع انسانی در سازمان بر اساس تفکر استراتژیک استراتژیهای دانش سازمانی

ادامه مطلب>>More>>
طراحي الگوي نهادينه‌سازی يادگيري سازماني وتحلیل ارتباط آن با خودکارآمدي اشتياق کاري وتسهیم دانش

طراحي الگوي نهادينه‌سازی يادگيري سازماني وتحلیل ارتباط آن با خودکارآمدي اشتياق کاري وتسهیم دانش

ادامه مطلب>>More>>

1 2 3 4