دبیرخانه دائمی همایش توسعه سواحل مکران

دبیرخانه دائمی همایش توسعه مکران گامی بسوی توسعه مناطق آزاد اقتصادی و تجاری

دبیرخانه دائمی همایش توسعه مکران گامی بسوی توسعه مناطق آزاد اقتصادی و تجاری

ادامه مطلب>>More>>
آشنایی با مفهوم ژئوپلتیک

آشنایی با مفهوم ژئوپلتیک

ادامه مطلب>>More>>
حضورغرفه  دبیرخانه دائمی همایش توسعه سواحل مکران  در نهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران و نخستین همایش جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در دانشگاه سيستان و بلوچستان

حضورغرفه دبیرخانه دائمی همایش توسعه سواحل مکران در نهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران و نخستین همایش جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در دانشگاه سيستان و بلوچستان

ادامه مطلب>>More>>

دبیرخانه دائمی همایش ملی فراوری پتانسیلهای ژئوپلتیکی حنوب شرق ایران خبر داد

دبیرخانه دائمی همایش ملی فراوری پتانسیلهای ژئوپلتیکی حنوب شرق ایران خبر داد

ادامه مطلب>>More>>

1