مرکز نوآوری شاخص پژوه

مرکز نوآوری شاخص پژوه و اهداف
آدرس، تلفن، فکس
...


 شاخص نوآوری جهانی با هدف تعیین چگونگی یافتن رویکردها و شاخص هایی که نوآوری را مشخص می کنند ابداع شده است.
 


مدل پیوست توسط ریچارد واتسون و همکارانش تهیه شده پیشرفت های نوآوری که تاکنون به وقوع پیوسته و یا در آینده به وقوع خواهند پیوست را از دید واتسون و همکارانش نشان می دهد.


ایجاد و تحریک فرهنگ پویای کارآفرینی ضرورت دارد.

1 2