خبرنامه شاخص پژوه

 

 
 

خبرنامه شاخص پژوه-ویژه نامه هفته معلم   اردیبهشت 1396

خبرنامه شاخص پژوه-حادثه ساختمان پلاسکو- بهمن 1395
SPRINewsLetter05-November 2016 SPRINewsLetter04-Special Issue  SPRINewsLetter03-October 2016
SPRINewsLetter02-September 2016 SPRINewsLetter01-August 2016 خبرنامه شاخص پژوه-همایش توسعه مکران-مهر 1395
خبرنامه شاخص پژوه- حادثه منا-شهریور1395 خبرنامه شاخص پژوه - خرداد 95 Newsletter of Shakhes Pajouh - May 2016
خبرنامه شاخص پژوه - اردیبهشت 95 خبرنامه شاخص پژوه - اسفند 94

خبرنامه شاخص پژوه - آذر 94

خبرنامه شاخص پژوه - آذر 94 خبرنامه شاخص پژوه - نیمه دوم آبان 94

خبرنامه شاخص پژوه - نیمه دوم آبان 94

خبرنامه شاخص پژوه - هفته دوم آبان 94 خبرنامه شاخص پژوه - مهر 94

خبرنامه شاخص پژوه - هفته دوم مهر 94

خبرنامه شاخص پژوه- نیمه اول مهر 94 خبرنامه شاخص پژوه- شهریور 94

خبرنامه شاخص پژوه- مرداد 94

خبرنامه شاخص پژوه - مرداد 94 خبر نامه شاخص پژوه - خرداد 94

خبرنامه شاخص پژوه - خرداد 94

خبرنامه شاخص پژوه - اردیبهشت 94 خبرنامه شاخص پژوه - اردیبهشت 94 ویژه نامه نوروز 1394