مقالات

به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان گرامی می رساند جهت درج نام پژوهشگاه در مقالاتی که با Affiliation پژوهشگاه در نشریات بین المللی و یا داخلی به چاپ میرسد از Affiliation ذیل استفاده گردد.

:Science Affiliation
Research Institute of ShakhesPajouh, Isfahan, Iran
پژوهشگاه شاخص پژوه

 


در این گزارش تلاش می شود وضعیت چهار کشور کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان که به عنوان ببرهای آسیا شناخته می شوند با جمهوری اسلامی ایران مقایسه شده و...

1 2