مقالات

پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه
www.bpshakhespajouh.ac.ir      info@bpshakhespajouh.ac.ir

وقف در کشورهای غربی جایگاهی بس ویژه و مهم دارد؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای غربی را توجه ویژه آنها به وقف می دانند. زیرا در وقف اختیار و انگیزه های شخصی برای هدر رفتن سرمایه وجود ندارد و مسئولان و متولیان امور وقف در این مراکز ضمن آنکه موظف به حفظ سرمایه اولیه هستند قانوناً وظیفه دارند جهت کسب درآمد از موقوفات برای تأمین هزینه هایی که موقوفات برای گردش کار آنها پدید آمده است تلاش مضاعف نمایند.


چالش های آتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

1 2