کارگاه ها و همایش ها

سخنران: Professor Giuseppe Cina

7 دی ماه  1395
مشهد- دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی

/shakhespajouhconference.ir/upua


زمان: 13 آبان 1395

مکان: مرکز همایش های بین المللی کیش- سالن ابن سینا


زمان: 7 مهرماه 1395

مکان: اصفهان-پژوهشگاه شاخص پژوه

 

1 2 3 4 5 6 7 8