چشم انداز پژوهشگاه شاخص پژوه در افق 1400

• پژوهشكده‌اي نوآور، پژوهش محور، كارآفرين و پيشرو در رشد و توسعه تحقيق و پژوهش در بخش خصوصي كشور
• برتر در ارائه خدمات نوين آموزشي و پژوهشي به نخبگان پيشتاز در توليد علم، نظريه و انديشه در سطح ملي و منطقه‌اي
• مجهز به گروه‌هاي پژوهشي و فناوري پيشرفته براساس استانداردهاي بين‌المللي
• پاسخگو به انتظارات جديد محققان تأثيرگذار در مجامع معتبر بين‌المللي
 

ادامه مطلب