مأموريت پژوهشگاه

نظر به جایگاه پژوهش در خلق دانایی، محصولات دانایی محور، تحقق برنامه ها، تعالی فرد و جامعه و توسعه پایدار کشور، پژوهشگاه شاخص پژوه رسالت خود می داند به تولید، عرضه، آموزش، ایده پردازی در عرصه پژوهش و محصولات پژوهشی در راستای پیشتازی، مرجعیت، برند سازی، ایده پروری، نوآوری، فناوری در عرصه های مختلف پرداخته و در راستای نیازهای  بین المللی، ملی و منطقه ای اقدام نماید. همچنین پژوهشگاه آموزش های منجر به علم نافع، توانمندسازی پژوهشگران، مدیران، علاقمندان، سازمانها و مراکز صنعتی، خدماتی، بخش خصوصی و دولتی پرداخته و با آموزش های مجازی، تولید منابع، کاربرد فناوری در آموزش و پژوهش و برگزاری کارگاهها، همایش ها، خدمات تخصصی، نظارتی، ارزیابی و مشاوره ای اقدام خواهد نمود.

ادامه مطلب